Доступні курси

Логіка - навчальна дисципліна, що має як професійний, так і загальноосвітній вимір. Логіка вивчає закони та форми раціонального мислення, принципи та методи наукового пошуку, засоби формалізації знання. Оскільки закони логіки та правила побудови умовиводів лежать в основі наукової методології, ця дисципліна викладається всім студентам, майбутній фах яких передбачатиме наукову дільність - як представникам точних наук, так і гуманітаріям.

У вузькому фаховому сенсі логіка має на меті навчити майбутнього правознавця дисципліні мислення, правилам побудови умовиводів - версій, формам та методам юридичного діалогу, способам доведення чи спростування наукових та судово-слідчих гіпотез.

 

"Історія та культура України" - синтетична дисципліна, основним завданням якої є впорядкування та актуалізація знань курсантів та студентів стосовно політичного, соціально-економічного та культурного виміру національної історії. Дисципліна покликана формувати основи самостійного критичного мислення, дає первинні навички роботи з писемними джерелами, закладає фактичну базу для вивчення історії держави та права.

Вибіркова навчальна дисципліна "Конкурентне право" є складовою циклу професійної і практичної підготовки фахівців освітнього ступеня "магістр" спеціальності 081 "Право".

Вивчення дистанційного курсу "Конкурентне право" має метою формування у студентів цілісного уявлення про засади правового регулювання відносин, пов`язаних із конкуренцією, насамперед, регулювання монопольних утворень (через контроль держави за процесами економічної концентрації, регулювання діяльності природних монополій), захист від антиконкурентних узгоджених дій суб’єктів господарювання та антиконкурентних дій  органів державної влади, органів місцевого самоврядування та контролю,  правового захисту від недобросовісної конкуренції в підприємницькій діяльності.

Вивчення курсу «Конкурентне право» підвищить правосвідомість осіб, які його вивчають, дасть можливість  майбутнім юристам як фахівцям, які працюватимуть у різних галузях і сферах економіки: 1) як підприємцям здійснювати свою діяльність відповідно до норм чинного законодавства, захистити себе від неправомірних дій органів влади й управління, а також від неправомірних дій конкурентів, що спрямовані на спотворення конкурентного клімату на ринку; 2) як посадовим особам органів влади та управління запобігти прийняттю своїх неправомірних рішень, точніше кваліфікувати неправомірні дії органів влади й управління, а також підприємців; 3) як громадянам захистити свої права як споживачів.

Вивчення дистанційного курсу "Конкурентне право" може слугувати основою для наукових досліджень при навчанні в аспірантурі  та написанні кандидатської дисертації.

Дистанційний курс розроблено доцентом кафедри господарсько-правових дисциплін юридичного факультету, к.ю.н. Громенко Юлією Олександрівною (gromenko.u@gmail.com).

Вибіркова навчальна дисципліна "ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ" є складовою циклу професійної та практичної підготовки фахівців освітнього ступеня "бакалавр" напряму підготовки 6.030401 "Правознавство".

Під час навчання студенти ознайомляться з історією розвитку реклами і законодавства у цій сфері, понятійним
апаратом чинного рекламного законодавства, розглянуть та проаналізують національне законодавство, що регламентує правовий статус суб'єктів рекламної діяльності, систему господарських договорів, що опосередковують рекламну діяльність, правові засади державного контролю у сфері реклами, відповідальність за порушення рекламного законодавства тощо. Завданням дистанційного курсу "Правове забезпечення рекламної діяльності" є також формування у студентів практичних навичок щодо самостійного вивчення і використання актів рекламного законодавства, самостійного виявлення основних проблем, що виникають в процесі застосування рекламного законодавства та правозастосовної практики, розробки правових документів, що використовуються в практичній діяльності суб'єктів рекламної діяльності.

Дистанційний курс розроблено доцентом кафедри цивільного та господарського права, к.ю.н. Громенко Юлією Олександрівною (gromenko.u@gmail.com).

Анотація

Запровадження в економіку України ринкових форм господарювання з одночасним забезпеченням державою соціальної орієнтації економіки України вимагають відповідного законодавчого закріплення і коригування підходів до правозастосовної практики. У зв’язку з цим підвищуються вимоги до майбутніх фахівців із правознавства щодо знання основ державного управління і регулювання господарською діяльністю та практичних навичок застосування норм господарського, адміністративного законодавства у повсякденній юридичній та управлінській практиці.

Дана дисципліна викладається згідно до паспорту спеціальності 12.00.04 – «Господарське право, господарське процесуальне право», затвердженим постановою ВАК України від 12 червня 2002 року № 20-11/6.

Мета: дисципліна «Державне управління і регулювання господарською діяльністю» є засвоєння студентами та слухачами базових знань законодавства про господарську діяльність, засвоєння навичок роботи із господарським законодавством. Вивчення цієї дисципліни дає можливість оволодіти навичками управління, що є  необхідною умовою для роботи в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

Завдання:

- формування студентів глибокого розуміння господарських закономірностей, процесів, що відбуваються у межах підприємств, об¢єднань підприємств та інших суб’єктів господарювання;

- вивчення принципів та змісту роботи державних органів у ринкових умовах, стану та напрямків розвитку науково-технічного прогресу у господарському процесі, а також впливу науково-технічного прогресу (НТП) та економічної політики держави на економічне становище підприємств;

- постійне вдосконалення методики викладання на основі вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду, сучасних педагогічних технологій;

- висвітлення на лекціях, семінарах, консультаціях проблемних та дискусійних питань управління господарською діяльністю, зміст та механізм формування розвинутих ринкових відносин на підприємствах України та в народному господарстві у цілому;

- підвищення вимоги до якості знань студентів, формування у них вміння самостійно та творчо використовувати їх для розв’язання проблем професійної діяльності, проведення оперативно-економічного аналізу фінансово-господарської діяльності суб’єктів та об’єктів господарювання.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

-   місце державного управління в господарській діяльності;

-   поняття та основні управлінські принципи, методи, форми; засоби державного регулювання господарської діяльності;

-   засоби державної підтримки суб’єктів господарювання; поняття державного контролю і нагляду, їх види у господарській діяльності;

-   правове регулювання обмеження монополізму і захисту економічної конкуренції;

-   правове регулювання захисту прав споживачів.

вміти:

-   орієнтуватися в системі нормативних актів, регулюючих державне управління господарської діяльності;

-   використовувати основні засоби захисту прав суб’єктів господарювання;

-   вирішувати проблемні ситуації, які виникають на практиці.

Лекції даної дисципліни  укладені з використанням наступних джерел:

1) Малиновський В.Я. Державне управління: Навчальний посібник. – Вид.2-ге, доп. та перероб. - К.: Атіка, 2003. - 576 с.; 2) Мельник А. Ф. Державне управління: підручник / А.Ф.Мельник, О. Ю. Оболенський, А. Ю. Васіна. - К.: Знання, 2009. – 583 с.; 3) Вінник О. М. Господарське право: Навчальний посібник. - 2-ге вид., змін, та доп. - К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. - 766с.; 4) Административное право Украины: Учебник / Под общей ред. С.В. Кивалова. - Х.: «Одиссей»,  2004. - 880 с.

 

Курс розроблений викладачем кафедри господарського та екологічного права

к.ю.н. В.В. Кадалою

Ваші пропозиції направляйте на електронну адресу: Kadala@i.ua

 

 

Вибіркова навчальна дисципліна "ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ" є складовою циклу професійної та практичної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" спеціальності 7.03040101 "правознавство" господарсько-правової спеціалізації.

Вивчення дистанційного курсу "Правове забезпечення господарсько-торговельної діяльності" дозволить студентам поглибити свої знання з господарського права, насамперед правового регулювання господарсько-торговельної діяльності. Студенти ознайомляться з термінологію торговельного законодавства, порядком легалізації торговельної діяльності, особливостями вибору організаційно-правових форм її здійснення, патентуванням та ліцензуванням такої діяльності, порядком здійснення розрахункових операцій, договірним регулюванням господарсько-торговельної діяльності, способами захисту прав суб'єктів господарсько-торговельної діяльності та споживачів, порядком здійснення окремих видів торговельної діяльності тощо.

Дистанційний курс розроблено доцентом кафедри господарського та екологічного права, к.ю.н. Громенко Юлією Олександрівною (gromenko_yula@mail.ru).

Теорія держави і права - та навчальна дисципліна, з якої починається набуття юридичної освіти. Це "абетка" юриспруденції, основа для засвоєння галузевих навчальних дисциплін: конституційне право, цивільне право, кримінальне право тощо. Вона надає розуміння основних юридичних понять, формує системний погляд на масив юридичної інформації. Для вивчення теорії держави і права важливо сконцентруватись саме на розумінні матеріалу, засвоєнні смислу, сутності юридичних явищ. Важливо також навчитись мові права, грамотному використанні юридичних термінів. Відтак, необхідно осмислювати кожне слово, кожний рядок прочитаного, почутого, піддавати його аналізу, іноді - критиці. Це шлях до формування не тільки глибоких юридичних знань, а й власної правової професійної культури.