Available courses

 

 

Викладач курсу

Скляр Надія Михайлівна

Контактний телефон

068-499-26-54

Електронна пошта

test20@ukr.net

Мета курсу: підготовка висококваліфікованих фахівців  та фахівчинь з права для реалізації завдань Національної поліції України, які мають володіти теоретичними знаннями у сфері міжнародних відносин, практичними вміннями та навичками необхідними для реалізації повноважень; опанування здобувачами/здобувачками  вищої освіти системи знань з міжнародного права, захисту прав людини та основоположних свобод; акцентування уваги здобувачів/здобувачок вищої освіти на складні теоретичні та практичні проблеми сутності та правової природи прав і свобод людини; на основі конкретно-предметного матеріалу сприяти виробленню навиків аналітичного мислення у здобувачів/здобувачок вищої освіти; формування практичних умінь і навиків щодо правильного тлумачення та застосування норм національного та міжнародного права захисту прав людини.

 

Завдання: оволодіння фундаментальним основам теорії та практики міжнародного права; ознайомлення з нормативними, академічними, доктринальними та іншими джерелами міжнародного права; навчити використанню на практиці теоретичних знань з міжнародно-правових питань, що постають перед міжнародним суспільством;  надання здобувачам та здобувачкам вищої освіти ґрунтовних знань з основних теоретико-правових положень про ознаки, принципи, особливості та правове регулювання міжнародного захисту прав людини, визначення заходів міжнародної відповідальності та її видів; дослідження механізмів різних систем захисту прав людини;  закріплення навичок самостійного аналізу законодавства і правозастосовної практики ЄСПЛ.

Мета курсу: опанування певним інструментарієм науки міжнародного права, вивчення його сутності та особливостей, системи, основних принципів та джерел, суб’єктів, співвідношення з внутрішньодержавним правом, а також вивчення процесів формування і розвитку міжнародно-правових відносин у конкретних галузях міжнародного права, опанування знанням міжнародних стандартів прав людини та гендерної рівності.

Завдання: розкрити зміст основних положень теорії міжнародного права, вивчення основних понять та категорій міжнародного права, міжнародних стандартів прав людини та гендерної рівності; вироблення уміння самостійно опрацьовувати першоджерела (конвенційні та інші міжнародно-правові норми) та відповідну спеціальну літературу; об’єктивно і неупереджено аналізувати явища та процеси, що виникають і розвиваються на міжнародній арені між суб’єктами міжнародного права.

Викладач: Хоббі Юлія Сергіївна, к.ю.н., доцент кафедри державно-правових дисциплін та публічного управління, ауд. 309, тел. 063-18-08-007

консультації що середи з 13-14.00

Мета курсу: опанування певним інструментарієм науки міжнародного права, вивчення його сутності та особливостей, системи, основних принципів та джерел, суб’єктів, співвідношення з внутрішньодержавним правом, а також вивчення процесів формування і розвитку міжнародно-правових відносин у конкретних галузях міжнародного права, опанування знанням міжнародних стандартів прав людини та гендерної рівності.

Завдання: розкрити зміст основних положень теорії міжнародного права, вивчення основних понять та категорій міжнародного права, міжнародних стандартів прав людини та гендерної рівності; вироблення уміння самостійно опрацьовувати першоджерела (конвенційні та інші міжнародно-правові норми) та відповідну спеціальну літературу; об’єктивно і неупереджено аналізувати явища та процеси, що виникають і розвиваються на міжнародній арені між суб’єктами міжнародного права.

Викладач: Хоббі Юлія Сергіївна, к.ю.н., доцент кафедри державно-правових дисциплін та публічного управління, ауд. 309, тел. 063-18-08-007

консультації що середи з 12-14.00

 

Начальна дисципліна «Адміністративний процес» – це дисципліна, яка сприяє підготовці фахівців та фахівчин у галузі права. Адміністративний процес є органічною складовою іншої навчальної дисципліни – адміністративного права, яке у свою чергу, тісно пов’язане з конституційним правом, теорією та історією держави і права, державним правом зарубіжних країн. На сьогоднішній день в адміністративно-правовій науці існує три підходи до розуміння адміністративного процесу. Розробники курсу поклали в його основу судову концепцію розуміння сутності адміністративного процесу, яка обмежує його існування лише рамками адміністративного судочинства як форми правосуддя.

Розробник дистанційного курсу: завідувач кафедри адміністративно-правових дисциплін факультету №2 Мердова Ольга Миколаївна (тел. +380953521043)

Навчальна дисципліна "Організація діяльності поліції щодо забезпечення публічної безпеки і порядку" - є дисципліною професійно-практичного спрямування, яка викладається у всіх закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, що визначає організацію та особливості забезпечення публічної безпеки і порядку підрозділами поліції.

Розробник дистанційного курсу: викладач кафедри адміністративно-правових дисциплін факультету №2 старший лейтенант поліції Хозлу Іван Костянтинович (+380961164668; ivanhozlu@ukr.net)

Навчальна дисципліна «Поліцейська діяльність» – це спеціальна юридична дисципліна, яка викладається у всіх закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських, що вивчає закономірності виконавчо-розпорядчої діяльності органів Національної поліції у сфері забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку. Зазначена дисципліна відноситься до дисциплін професійно-практичного спрямування і спрямовується на формування у здобувачів і здобувачок вищої освіти комптентностей, що відповідають професійно-кваліфікаційним характеристикам основних посад працівників Національної поліції  та завданням, які ставляться перед поліцією на конкретному етапі розвитку українського суспільства.

Розробник курсу: завідувач кафедри адміністративно-правових дисциплін факультету №2 к.ю.н., доцент підполковник поліції Мердова Ольга (моб. тел. +380953521043)

Навчальна дисципліна «Основи наукових досліджень» є складовою частиною дисциплін психолого-педагогічного циклу нормативного блоку. Її вивчення передбачає розв'язання низки завдань фундаментальної професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації, зокрема: опанування системою знань про типи досліджень, логіку, основні елементи, етапи, методи наукових досліджень.

Навчальну дисципліну викладає кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

Мета: підготовка висококваліфікованих фахівців та фахівчинь правоохоронної діяльності для реалізації завдань Національної поліції України у сфері забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання; формувати у майбутніх поліцейських знань, вмінь та навичок з професійно-психологічної підготовки.

Завдання: формувати уміння застосовувати знання у практичних ситуаціях, вчитися і оволодівати сучасними знаннями, адаптуватися та діяти в новій ситуації, приймати обґрунтовані рішення та працювати в команді. Формувати здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства  та вживати заходів для запобігання, виявлення та припинення правопорушень тощо.

Навчальна дисципліна «Протидія нелегальній міграції» – це спеціальна юридична дисципліна, яка викладається у всіх закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських, що вивчає теоретико-правові та організаційні засади протидії нелегальній міграції, механізм протидії цьому негативному явищу у сфері міграційних процесів; компетенції поліції щодо протидії нелегальній міграції; особливостей адміністративної відповідальності за порушення міграційних правил. Зазначена дисципліна відноситься до дисциплін професійно-практичного спрямування і спрямовується на формування у здобувачів і здобувачок вищої освіти комптентностей, що відповідають професійно-кваліфікаційним характеристикам основних посад працівників Національної поліції  та завданням, які ставляться перед поліцією на конкретному етапі розвитку українського суспільства.

Розробник навчальної дисципліни: викладач кафедри адміністративно-правових дисциплін факультету №2

старший лейтенант поліції ХОЗЛУ ІВАН КОСТЯНТИНОВИЧ

З метою оволодіння системою наукових знань про суспільно-політичні процеси в вищих навчальних закладах України введено викладання навчальної дисципліни «Політологія», яка є складовою частиною блоку нормативних дисциплін. ЇЇ найважливішою функцією є формування політичної культури суспільства. В цілому політологія покликана сприяти подоланню стереотипних уявлень про політику як арену постійної боротьби та конфліктів. Вона спрямована на затвердженню в суспільній свідомості розуміння політики як засобу узгодження  соціальних інтересів, досягнення громадянського миру та міжнаціональної злагоди.

Курс розрахований на студентів 1 курсу спеціальності "Право"

У дисципліні викладено загальну соціологічну теорію як основу пізнання суспільних явищ. Розглянуто систему соціології як науки, її поняття та категорії, закони та закономірності, а також механізми функціонування суспільства. Значну увагу приділено соціології основних сфер суспільного життя та її актуальним проблемам.

Курс розрахований для магістрів спеціальності "Право"

 

 

Логіка - навчальна дисципліна, що має як професійний, так і загальноосвітній вимір. Логіка вивчає закони та форми раціонального мислення, принципи та методи наукового пошуку, засоби формалізації знання. Оскільки закони логіки та правила побудови умовиводів лежать в основі наукової методології, ця дисципліна викладається всім студентам, майбутній фах яких передбачатиме наукову дільність - як представникам точних наук, так і гуманітаріям.

У вузькому фаховому сенсі логіка має на меті навчити майбутнього правознавця дисципліні мислення, правилам побудови умовиводів - версій, формам та методам юридичного діалогу, способам доведення чи спростування наукових та судово-слідчих гіпотез.

 

Курс розрахований для курсантів денної форми навчання спеціальності "Правохоронна діяльність" (навчальні взводи 102-105; 107-110) 

Навчальна дисципліна «Поліцейська діяльність» – це спеціальна юридична дисципліна, яка викладається у всіх закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських, що вивчає закономірності виконавчо-розпорядчої діяльності органів Національної поліції у сфері забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку. Зазначена дисципліна відноситься до дисциплін професійно-практичного спрямування і спрямовується на формування у здобувачів і здобувачок вищої освіти комптентностей, що відповідають професійно-кваліфікаційним характеристикам основних посад працівників Національної поліції  та завданням, які ставляться перед поліцією на конкретному етапі розвитку українського суспільства.

Розробник курсу: завідувач кафедри адміністративно-правових дисциплін факультету №2 к.ю.н., доцент підполковник поліції Мердова Ольга (моб. тел. +380953521043)

Мета КУРСУ КРИМІНАЛІСТИКА : формування та розвиток компетентностей, необхідних для розуміння природи, функцій та системи правоохоронної діяльності та права, а також механізму правового регулювання суспільних відносин у частині формування теоретичних знань і практичних навичок у галузі криміналістики, набутті загального уявлення про загальнотеоретичні та спеціальні методи, прийоми і засоби криміналістичного забезпечення потреб кримінального судочинства.

 Завдання КУРСУ КРИМІНАЛІСТИКА: засвоєння предмету криміналістики, визначення ролі криміналістики та її місця у системі наукового знання щодо питань боротьби зі злочинністю, досудового і судового кримінального провадження, набуття вмінь використання теоретичних положень криміналістики та набуття навичок їх застосування під час  кримінального провадження.

ВИКЛАДАЧ: Шульга Андрій Олександрович, доцент кафедри державно-правових дисциплін та публічного управління, канд. юрид.наук, доцент (контакт тел.0976701308).

Метою дисципліни КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС є формування знань про правове регулювання порядку здійснення кримінального провадження, а також основних умінь і навичок щодо застосування Кримінального процесуального законодавства України.

 

Завданням дисципліни КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС є вивчення навчальної дисципліни є дослідження чинного Кримінального процесуального законодавства України; ознайомлення з теорією кримінального процесу України; визначення особливостей правозастосовної діяльності під час кримінального провадження; оволодіння необхідним категоріальним і методологічним інструментарієм; прищеплення вміння пояснювати, визначати, аналізувати правові відносини, процеси, явища, правові інститути, норми; прищеплення вміння кваліфіковано оцінювати питання щодо захисту прав людини і основоположних свобод у Кримінальному процесі України та приймати обґрунтовані рішення.

Викладач: Шульга Андрій Олександрович, доцент кафедри державно-правових дисциплін та публічного управління, канд. юрид. наук, доцент.(контакт тел.0976701308).

Мета курсу ІДП: сформувати базу знань про виникнення та розвиток державних інститутів та систем права, судочинства зарубіжних країн та України, почитаючи зі стародавніх часів до сьогодення.

Завдання курсу:

- вивчення зарубіжного та вітчизняного досвіду розбудови державності, закономірності формування правових систем та законотворчих процесів;

- визначення осноположних принципів формування певних форм та типів держави; 

- засвоення ключових історико-правових понять та категорій; 

 Форма контролю: залік

Мета – вивчення чинного антикорупційного законодавства, формування вмінь та навичок щодо запобігання і протидії корупції.

Завдання

– вивчення засад запобігання та протидії корупції в публічній і приватній сферах суспільних відносин;

– ознайомлення із сферою застосування антикорупційного законодавства;

– розгляд міжнародних нормативно-правових актів із запобігання та протидії корупційним правопорушенням;

– вивчення особливостей провадження у справах про корупційні правопорушення.

Викладач: Хоббі Юлія Сергіївна, к.ю.н, доцент кафедри державно-правових дисциплін та публічного управління, ауд. 309, тел.063-18-08-007

Теорія держави і права - та навчальна дисципліна, з якої починається набуття юридичної освіти. Це "абетка" юриспруденції, основа для засвоєння галузевих навчальних дисциплін: конституційне право, цивільне право, кримінальне право тощо. Вона надає розуміння основних юридичних понять, формує системний погляд на масив юридичної інформації. Для вивчення теорії держави і права важливо сконцентруватись саме на розумінні матеріалу, засвоєнні смислу, сутності юридичних явищ. Важливо також навчитись мові права, грамотному використанні юридичних термінів.

Цей дистанційний курс може використовуватись як допоміжний засіб для денного і заочного навчанні та як основний - для дистанційного навчання.

Навчальна дисципліна «Адміністративна діяльність Національної поліції» – це спеціальна юридична дисципліна, яка викладається у всіх вищих навчальних закладах системи МВС України, вивчає закономірності виконавчо-розпорядчої діяльності органів Національної поліції у сфері забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.

Особливістю навчальної дисципліни «Адміністративна діяльність Національної поліції» є те, що суспільні відносини у зазначеній сфері носять яскраво виражений організаційний характер і спрямовані на забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.

 

Курс супроводжує: 

завідувачка кафедри кримінального процесу та криміналістики факультету № 1 к.ю.н., доцент полковник поліції Волобуєва Олена Олексіївна (volobueva_elena@ukr.net)

 

 

 

 

Мета: викладання навчальної дисципліни «Конституційне право» є набуття та поглиблення знань щодо основних положень конституційної теорії, відповідного правового регулювання і політичної практики, пов’язаної з таким регулюванням; формування вмінь та навичок здійснення, правильного тлумачення та реалізації норм конституційного права у практичній діяльності правоохоронних органів, тощо.

Завдання: вивчення теорії конституційне права, принципів і джерел конституційного права; засвоєння предмету «Конституційне право»; зрозуміти необхідність і сутність державного правового регулювання суспільних відношень, що регулюють сферу становлення незалежної, демократичної, правової держави; вивчити конкретні норми конституційного права; навчити курсантів навичкам застосування отриманих ними в ході навчання знань в практичній діяльності; висвітлення на лекціях, семінарах (практичних заняттях), консультаціях проблемних і дискусійних питань конституційних правовідносин; підвищення вимог до якості знань курсантів, формування у них уміння самостійно і творчо застосовувати набуті навички для вирішення проблем фахової діяльності.

Навчальна дисципліна «Організація діяльності підрозділів Національної поліції» – це спеціальна юридична дисципліна, яка викладається у здобувачів вищої освіти, що навчаються за кошти фізичних та юридичних осіб, вивчає закономірності виконавчо-розпорядчої діяльності органів Національної поліції у сфері забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.

Особливістю навчальної дисципліни «Організація діяльності підрозділів Національної поліції» є те, що суспільні відносини у зазначеній сфері носять яскраво виражений організаційний характер і спрямовані на забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.

Навчальна дисципліна «Адміністративна діяльність Національної поліції (особлива частина)» – це спеціальна юридична дисципліна, яка викладається у закладах вищої освіти системи МВС України, вивчає закономірності виконавчо-розпорядчої діяльності органів Національної поліції у сфері забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.

Особливістю навчальної дисципліни «Адміністративна діяльність Національної поліції (особлива частина)» є те, що суспільні відносини у зазначеній сфері носять яскраво виражений організаційний характер і спрямовані на забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.

Навчальна дисципліна «Поліцейська діяльність»

це спеціальна юридична дисципліна, яка викладається у всіх закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських, що вивчає закономірності виконавчо-розпорядчої діяльності органів Національної поліції у сфері забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку

Навчальна дисципліна «Поліцейська діяльність»

це спеціальна юридична дисципліна, яка викладається у всіх закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських, що вивчає закономірності виконавчо-розпорядчої діяльності органів Національної поліції у сфері забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку

Навчальна дисципліна «Адміністративна діяльність Національної поліції» – це спеціальна юридична дисципліна, яка викладається у всіх вищих навчальних закладах системи МВС України, вивчає закономірності виконавчо-розпорядчої діяльності органів Національної поліції у сфері забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.

Особливістю навчальної дисципліни «Адміністративна діяльність Національної поліції» є те, що суспільні відносини у зазначеній сфері носять яскраво виражений організаційний характер і спрямовані на забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.

Теорія держави і права - та навчальна дисципліна, з якої починається набуття юридичної освіти. Це "абетка" юриспруденції, основа для засвоєння галузевих навчальних дисциплін: конституційне право, цивільне право, кримінальне право тощо. Вона надає розуміння основних юридичних понять, формує системний погляд на масив юридичної інформації. Для вивчення теорії держави і права важливо сконцентруватись саме на розумінні матеріалу, засвоєнні смислу, сутності юридичних явищ. Важливо також навчитись мові права, грамотному використанні юридичних термінів. Відтак, необхідно осмислювати кожне слово, кожний рядок прочитаного, почутого, піддавати його аналізу, іноді - критиці. Це шлях до формування не тільки глибоких юридичних знань, а й власної правової професійної культури.

ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ!

До вашої уваги пропонується навчальна дисципліна "Організація діяльності підрозділів ювенальної превенції", метою викладання якої є підготовка висококваліфікованих фахівців правоохоронної діяльності для реалізації завдань підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України.

Завдання: оволодіння знаннями необхідними для виконання службових завдань, які ставляться перед підрозділами ювенальної превенції на конкретному етапі розвитку Національної поліції; ознайомлення з організацією роботи інспекторів ювенальної превенції; оволодіння знаннями та вироблення навичок щодо профілактичного обліку дітей; вироблення навичок самостійного аналізу адміністративно-правових явищ; вироблення навичок складання адміністративно-процесуальних документів.

Доцент кафедри загально-правових дисциплін ДЮІ МВС України,

к.ю.н. Кравцова Маргарита Олександрівна

Ел.пошта : margarita-margarita-2014@ukr.net

тел. 093-78-44-600

Предметом вивчення навчальної дисципліни є взаємозв'язок юридичної науки та юридичної практики за умов формування системи вимог професійного та особистого порядку здійснення юридичної діяльності з урахуванням спеціалізації юридичної професії.

Метою навчальної дисципліни «Поліцейська деонтологія» є розкриття причин виникнення та існування етичних та естетичних правил, що мають місце у юридичній професії. Формування усвідомленості майбутнього юриста-правоохоронця про систему нормативів що заперечують, дозволяють, зобов’язують, рекомендують ту чи іншу модель поведінки юриста відповідно до соціального рівня культури суспільства.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Поліцейська деонтологія» є визначення соціальної ролі юристів в умовах розвитку сучасного українського суспільства. На підставі напрацювань провідних фахівців в галузі теорії права філософії права, юридичної конфліктології сформулювати практичні рекомендації щодо правової діяльності, морального стану юриста задля подальшого формування відповідної правової свідомості, правової культури, правового світогляду як основних чинників реалізації зазначеними фахівцями своїх професійних функцій.

Мета дисципліни КРИМІНАЛІСТИЧНА ТАКТИКА: формування компетентності щодо історії, сучасного стану та перспектив розвитку криміналістичної тактики, тактики провадження вербальних і невербальних слідчих (розшукових) дій.

Завдання дисципліни КРИМІНАЛІСТИЧНА ТАКТИКА:

-  вивчення, пояснювання тактичних особливостей провадження слідчих (розшукових) дій.

-  використання тактичних прийомів щодо розкриття та розслідування кримінальних правопорушень, особливості тактики вербальних та невербальних слідчих (розшукових) дій.

Викладач: Шульга Андрій Олександрович. Доцент кафедри державно-правових дисциплін та публічного управління, канд.юрид.наук, доцент.(контакт тел.0976701308).

Організаційно-правові основи діяльності Національної поліції є обов'язковою навчальною дисципліної, що вивчається здобувачами і здобувачками вищої освіти в межах опанування плану первинної професійної підготовки  за професією 5162  "Поліцейський". 

Розробник дистанціного курсу: викладач кафедри адміністративно-правових дисциплін  факультету №2 Маслєнікова Катерина Георгіївна (+380999186873)

Шановні здобувачі вищої освіти ступеня бакалавр спеціальності 081 "Право", для отримання заліку з дисципліни Вам необхідно:

1. Ознайомитись з конспектом лекцій.

2. Зробити Сампо (максимум 40 балів) і прикріпити його для перевірки

3. Відповісти на тестові завдання до дисципліни (максимум 60 балів)

Господарське право - обов'язкова навчальна дисципліна, яка формує фахові компетенції. Вивчення навчальної дисципліни здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання ОПП 081 "Право" відбувається на 3-му курсі впродовж двох семестрів, формами підсумкового контролю є залік (після вивчення модулю 1) та іспит (після вивчення модулю 2), також з цієї навчальної дисципліни передбачено написання курсової роботи.

Мета: вивчення конституційно-правових інститутів, методів правового регулювання для їх застосування у майбутній практичній діяльності, формування вмінь та навичок здійснення, правильного тлумачення та реалізації норм конституційного права в зарубіжних країнах та застосування у практичній діяльності.

 

Завдання: вивчення теорії конституційного права, принципів і змісту державної політики, принципів і джерел конституційного права; засвоєння предмету «Державне право зарубіжних країн»; зрозуміти необхідність і сутність державного правового регулювання суспільних відношень, що регулюють сферу становлення незалежної, демократичної, правової держави; навчити навичкам застосування отриманих ними в ході навчання знань в практичній діяльності; висвітлення на лекціях, семінарах (практичних заняттях), консультаціях проблемних і дискусійних питань конституційних правовідносин; підвищення вимог до якості знань слухачів, формування у них уміння самостійно і творчо застосовувати набуті навички для вирішення проблем фахової діяльності.

 

Міждисциплінарні зв’язки: теорія держави та права; історія держави та права; адміністративний процес; судові та правоохоронні органи; конституційне право; міжнародне право

Начальна дисципліна «Адміністративний процес» – це дисципліна, яка сприяє підготовці фахівців та фахівчин у галузі права. Адміністративний процес є органічною складовою іншої навчальної дисципліни – адміністративного права, яке у свою чергу, тісно пов’язане з конституційним правом, теорією та історією держави і права, державним правом зарубіжних країн. На сьогоднішній день в адміністративно-правовій науці існує три підходи до розуміння адміністративного процесу. Розробники курсу поклали в його основу судову концепцію розуміння сутності адміністративного процесу, яка обмежує його існування лише рамками адміністративного судочинства як форми правосуддя.

Розробник дистанційного курсу: викладач кафедри адміністративно-правових дисциплін факультету №2 Маслєнікова Катерина Георгіївна (тел. +380999186873)

КУРС ДИСТАНЦІЙНОГО

НАВЧАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

"КРИМІНАЛІСТИКА"

Шановні відвідувачі!

Мета вивчення навчальної дисципліни "Криміналістика" полягає у підготовці висококваліфікованих фахівців Національної поліції України, які мають оволодіти знаннями і практичними навичками у галузі криміналістики, набути знань про загальнотеоретичні та спеціальні методи, прийоми і засоби криміналістичного забезпечення потреб кримінального судочинства.

Курс супроводжують: 

викладач кафедри організації досудового розслідування факультету № 1 Боровик Анна Миколаївна (anna12.12.2012@ukr.net; +380673165681) 

 

Криміналістика - наука про закономірності виникнення доказів злочинної діяльності а також прийоми та методи їх пошуку та дослідження з метою встановлення злочинців та доказування їх вини. Головними су бєктами застосування криміналістичних знань є співробітники оперативних підрозділів та слідчі. З художніх персонажів найбільш відомим криміналістом був герой творів Артура Конан Дойла - Шерлок Холмс.

 Вивчивши криміналістику ви:

зрозумієте чому, де і які сліди злочину виникають;

дізнаєтесь про  науково-технічні засоби, що використовуються для їх пошуку та дослідження;

отримаєте навички ефективного проведення допитів, обшуків оглядів місць події та інших слідчих (розшукових) дій;

зможете психологічно перегравати осіб, які з тих чи інших причин чинять протидію досудовому розслідуванню та отримаєте багато іншої користної для правника інформації.

Обсяг курсу - 6 кредитів. Підсумкові контролі залік та іспит.

 

КУРС ДИСТАНЦІЙНОГО

НАВЧАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

"КРИМІНАЛІСТИКА"

Шановні відвідувачі!

Мета вивчення навчальної дисципліни "Криміналістика" полягає у підготовці висококваліфікованих фахівців, які мають оволодіти знаннями і практичними навичками у галузі криміналістики, набути знань про загальнотеоретичні та спеціальні методи, прийоми і засоби криміналістичного забезпечення потреб кримінального судочинства.