ДИСЦИПЛІНА "Статистичні методи в публічному управлінні", спеціальність 281, заочна форма

Розробник: УТКІНА Галина, доцент кафедри CД та ПП, к.е.н., доцент ( тел. 0680220871, email: utkina.ga@gmail.com)

Мета і завдання навчальної дисципліни  – формування у студентів:

  • знань статистичних методів дослідження економічних і соціальних процесів в суспільстві;
  • навиків практичного рішення статистичних задач з використанням сучасної комп'ютерної техніки і проблемно-орієнтованих пакетів прикладних програм

Дисципліна орієнтована на оволодіння студентами статистичними способами збору та методами аналізу інформації, на напрацювання уміння узагальнення статистичних даних, підготовки обґрунтованих висновків, для їх використання у менеджменті господарської діяльності.

Основними завданнями навчальної дисципліни є:

  • різнобічне обстеження суспільного виробництва на основі науково обґрунтованої системи показників;
  • своєчасне забезпечення господарських органів, а також суспільства в цілому інформацією; вибір статистичних методів для аналізу розвитку економічних і соціальних явищ, які б забезпечували достовірність його висновків;
  • комп'ютеризація збору та опрацювання статистичної інформації про соціально-економічні явища та процеси.