ДИСЦИПЛІНА "Економічно-математичні методи і моделі", спеціальність 051, заочна форма

Розробник: УТКІНА Галина, доцент кафедри CД та ПП, к.е.н., доцент ( тел. 0680220871, email: utkina.ga@gmail.com)

Мета і завдання навчальної дисципліни  – формування у студентів:

системи знань з методології та інструментарію побудови і використання різних типів економіко-математичних моделей.

Завдання вивчення основних принципів та інструментарію постановки задач, побудови економіко-математичних моделей, методів їх розв’язування та аналізу з метою використання в економіці

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент

повинен знати:

  1. Базові методи лінійної оптимізації .
  2. Методи економетричного моделювання.
  3. Моделі управління ризиками та методу їх оцінки.
  4. Прогнозування в соціально-економічних системах

вміти:

на практиці використовувати прийоми економіко-математичного моделювання для формалізації економічних процесів, робити постановку завдання в числовому та формульному вигляді, здійснювати розрахунки побудованої моделі на основі базових методик, проводити аналіз отриманих результатів моделювання.