Адміністративне право та процес

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!

Вітаю вас на дистанційному навчальному курсі "АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС"

Мета: викладання навчальної дисципліни «Адміністративне право та процес» є засвоєння студентами основних теоретико-правових положень, що стосуються історії, сутності, предмета, методу та принципів адміністративного права; механізму адміністративно-правового регулювання; правового статусу суб'єктів адміністративного права; форм та методів публічного управління; адміністративних процедур; поняття, підстав та принципів адміністративної відповідальності; забезпечення законності в публічному управлінні; адміністративно-правових основ міжгалузевого управління, управління економікою, соціально-культурним та адміністративно- політичним будівництвом.

 Завдання: формування у студентів знань, умінь та навиків щодо функціонування системи органів публічної адміністрації, контролю за діяльністю публічної адміністрації, адміністративної відповідальності та здійснення провадження в справах про адміністративні правопорушення; проведення всебічного аналізу практики застосування адміністративного законодавства в зазначених сферах; засвоєння слухачами теорії формування і функціонування системи органів публічної адміністрації, контролю за діяльністю публічної адміністрації, адміністративної відповідальності та здійснення провадження в справах про адміністративні правопорушення; розвиток у слухачів навиків самостійної творчої роботи при закріпленні теоретичних знань у ході вивчення курсу; закріплення навиків самостійного аналізу законодавства і правозастосовчої практики; визначення: поняття й ознак адміністративного процесу; системи й організаційної структури адміністративних судів України; компетенції адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ; повноважень основних учасників адміністративного процесу; особливостей процесуального статусу інших осіб, що беруть участь у справі; порядку звернення до адміністративного суду та відкриття провадження в справі; процедури судового розгляду адміністративної справи та порядок ухвалення судових рішень.